ບໍລິສັດຽນ-ຄ່າທໍານຽມ,ຂະບວນເອກະສານທີ່ຕ້ອງການໃນອິນເດຍ