ເປັນສ່ວນບຸບາດເຈັບທະນາຍ,ກົດຫມາຍບໍລິສັດໃນອິນເດຍສໍາລັບການເມືອງທຸກ