໘ ທີ່ດີທີ່ສຸດທະນາຄານຈະເປີດປະຈຸບັນບັນຊີສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນອິນເດຍ